STATUTUL ASOCIATIEI NLP PROFESSIONAL
 

CAPITOLUL I. DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 1 Denumirea organizației este Asociația „NLP PROFESSIONAL” (în continuare „Asociația”), conform dovezii de disponibilitate din 05.04.2007, eliberată de Ministerul Justiției.

Art. 2 Denumirea va fi înscrisă în toate documentele și actele emise de Asociație, la care se va adăuga sediul social, telefonul, fax-ul, web-site-ul, e-mail-ul, precum și numărul de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 3 București, codul fiscal și codul IBAN.

Art.  3 Sediul Asociației este în București, str.Slt Alexandru Borneanu nr.2, et.4 ap.7, cam 1, sector 6,  astfel cum prevad si dispozitiile Contractului de subinchiriere nr. 2/18.02.2021.

Art. 4 Asociația își poate schimba sediul în orice localitate din țară sau din străinătate și, de asemenea, își poate constitui sucursale, filiale și reprezentanțe în străinătate, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociației.

Art. 5 Asociaţia se constituie în baza prevederilor Ordonanței nr. 26 din 30 ianuarie 2000 privind Asociațiile și Fundațiile şi este o organizaţie autonomă, cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, independentă de instituţiile publice de stat sau private, române sau străine, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu normele imperative cuprinse în legislaţia română, cu normele specifice din prezentul Statut, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari, indiferent de opţiunile politice și religioase ale acestora.

Art. 6 Asociația se poate asocia ori poate colabora cu alte asociații, fundații sau organizații neguvernamentale non-profit, având obiective asemănătoare sau identice, române sau străine, în condițiile legii, în baza Hotărârii Consiliului Director al Asociației, cu confirmarea ulterioară a Adunării Generale a Asociaților.

Art. 7 Asociaţia are dreptul la emblemă, ștampilă proprie, antete, siglă, cont în lei sau în valută și poate emite legitimaţii pentru membrii săi.

Art. 8 Durata de funcționare a Asociației este nedeterminată, începând de la data înregistrării acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, iar dizolvarea și lichidarea acesteia se vor face în condițiile legii și ale prezentului Statut, în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației.

CAPITOLUL II. SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE ASOCIAȚIEI                                        

Art. 9 Scopul Asociației este unul nepatrimonial și urmărește creşterea calităţii vieţii şi a experienţei umane, a valorilor create de activităţile sociale şi economice şi a nivelului ştiinţific prin utilizarea şi îmbogăţirea cadrului epistemologic şi metodologic oferit de NLP şi a metodelor înrudite ca ştiinţă, profesie și mediu de dezvoltare personală, profesională și sistemică, aplicate în psihoterapia neurolingvistică (denumită NLPt - Neuro Linguistic Psychotherapy) şi în alte medii profesionale.

Art. 10 Principalele obiective ale Asociației privesc:

 1. adoptarea și implementarea normelor pentru instruirile psihologice și NLP/NLPt pentru NLPt pentru psihoterapie neurolingvistică, coaching, mediere și supervizare, a perfecţionărilor şi ciclurilor de învăţare conform cu aprobările legale în domeniu date de ministerele de resort, respectiv de organizaţii relevante, atât  timp cât există aprobări sau împuterniciri prin lege;
 2. acreditarea formării de Psihoterapeuți Neuro Lingviști în acord cu normele instituțiilor de acreditare naționale și internaționale;
 3. dezvoltarea mediilor audiovizuale pentru activitatea de învăţământ/instruire în aceste domenii;
 4. cooperarea în calitate de partener cu instituţii academice/organizații de formare şi institute europene de certificare în domeniile psihoterapie neurolingvistică, coaching, mediere sau alte zone profesionale;
 5.  promovarea standardelor de competenţă şi sprijin pentru o conduită etică a membrilor în domeniile de referință ale Programării Neuro Lingvistice/Psihoterapiei Neuro Lingvistice;
 6.  organizarea de manifestări/evenimente ştiinţifice şi profesionale;
 7. promovarea domeniilor de acţiune şi a profesiilor prin care NLP/NLPt potenţează dezvoltarea umană individuală şi socială (coaching, psihoterapie, consiliere, mediere, cursuri de dezvoltare personală etc), stimularea schimburilor şi contactelor profesionale, ştiinţifice şi de instruire, interne şi internaţionale;
 8.  încheierea de acorduri de recunoaştere reciprocă de competenţe cu organizaţii echivalente, profit şi non-profit din România şi din alte țări;
 9. facilitarea formării noilor generaţii de cunoscători şi practicanţi ai metodelor NLP/NLPt şi diseminarea modelelor de comunicare şi dezvoltare individuală şi organizațională specifice;
 10. apărarea demnității, drepturilor și intereselor membrilor săi în fața rigorilor legii, prin informare asupra legislației referitoare la practica profesională;
 11.  participarea la cercetarea și dezvoltarea permanentă a tehnicilor programării neuro lingvistice/psihoterapiei neurolingvistice prin contribuţii proprii ale membrilor săi şi colaborări/schimburi de experienţă cu instituţii şi organisme interne şi internaționale.

Art. 11 Organizarea și funcționarea Asociației în ansamblul său, precum și a organelor sale de conducere și de administrare, sunt guvernate de următoarele principii:

 1. asocierea membrilor este voluntară și deschisă, în condițiile respectării prezentului Statut;
 2. administrarea eficientă a Asociației prin combaterea formalismului și înlăturarea cu operativitate a deficiențelor constatate în perioada derulării activității;
 3. respectarea legalității Statutului și a Hotărârilor aprobate de Adunarea Generală;
 4. îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor care revin membrilor Asociației, potrivit Statutului.

CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 12 Activitatea Asociației poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică care respectă Statutul şi acţionează pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.

Art. 13 Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană fizică și/sau juridică, valabil constituită și care este organizată și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale din România. De asemenea, viitorul membru al Asociației poate fi orice persoană de bună-credinţă care parcurge formări profesionale care sunt bazate pe cadre epistemologice și metodologii de formare bazate sau derivate în principal din NLP, indiferent de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau convingeri politice, cu condiţia să se conformeze Statutului Asociaţiei și să fie implicată în cel puţin una din activităţile derulate.

Art. 14 Membrii Asociației sunt clasificați în trei categorii, respectiv: Membri Deplini, Membri Afiliați și Membri Simpatizanți, așa cum sunt prevăzuți în Anexa A la prezentul Statut. Lista membrilor Asociației va fi administrată și actualizată de către Secretarul General.

Art. 15 Pot fi Membri Deplini ai Asociației persoanele fizice și/sau entitățile juridice române sau străine care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții generale:

 1. desfășoară activități profesionale în mod curent într-un cadru legal pe baza certificărilor obținute în urma parcurgerii unei formări profesionale acreditate de Asociație sau au calitatea de membru onorific sau asociat formator;
 2. împărtășesc principiile, obiectivele și scopul Asociației, așa cum au fost precizate în prezentul Statut;
 3. doresc să participe la activităţile Asociaţiei şi în acest sens îndeplinesc procedura prevăzută de prezentul Statut;
 4. au fost admişi ca membri în cadrul Asociaţiei, în condiţiile prezentului Statut.

Art. 16 Clasificările profesionale se acordă în baza criteriilor stabilite de Comisia Profesională pentru toate calificările. 

 1. MEMBRII DEPLINI cuprind următoarele categorii de membri:
 1. Membri Fondatori
 2. Membri Onorifici
 3. Membri Formatori – Supervizori NLP/NLPt
 4. Membri Asociaţi - Formatori

Art. 17 Membrii Deplini se organizează potrivit prezentului Statut.

A. MEMBRII FONDATORI

Art. 18 Membrii Fondatori sunt acele persoane care, în baza unei înțelegeri, au pus în comun și fără drept de restituire, contribuția materială, cunoștințele și aportul lor în muncă, pentru realizarea unor activități în interesul constituirii, organizării și  funcționării prezentei Asociații.

Art. 19 Calitatea de Membru Fondator este determinată de participarea persoanelor fizice cu capacitate juridică şi/sau a entităţilor juridice la crearea şi înfiinţarea Asociației. Membrii Fondatori au de drept calitatea de membri fără a fi necesară îndeplinirea statutului de Membru Afiliat.

Art. 20 Fiecare dintre fondatorii Asociaţiei menţionaţi în Actul Constitutiv iniţial are calitatea de Membru Fondator.

Art. 21 Fiecare Membru Fondator poate lua parte la Adunările Generale şi are dreptul la un vot în Adunarea Generală.

B. MEMBRII ONORIFICI

Art. 22 Membrii Onorifici sunt persoane de înalt rang ştiinţific ori dețin cunoştinţe NLP - NLPt temeinice ori fac parte din categoria experţilor sau comisiilor profesionale. Calitatea de Membru Onorific este oferită de Comitetul Director, la recomandarea Comisiei Profesionale. 

Art. 23 Membrii Onorifici se bucură de aceleaşi drepturi de care beneficiază toți Membrii Deplini, dar sunt scutiţi de orice cotizaţie.

Art. 24 Fiecare Membru Onorific poate lua parte la Adunările Generale şi are dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociaţiei.

C. MEMBRII FORMATORI SUPERVIZORI NLP/NLPt

Art. 25 Membrii Formatori - Supervizori NLP/NLPt sunt membrii care au calitatea certificată de formator și/sau supervizor de către un organism de acreditare în psihoterapie.

Art. 26 Membrii Formatori - Supervizori NLP/NLPt se bucură de aceleaşi drepturi de care beneficiază toți Membrii Deplini. Fiecare Membru Formator - Supervizor NLP/NLPt poate lua parte la Adunările Generale şi are dreptul la un vot în Adunarea Generală.

Art. 27 Membrii Formatori - Supervizori NLP/NLPt formează Comisia Profesională.

D. MEMBRII ASOCIAŢI - FORMATORI

Art. 28 Membrii Asociaţi - Formatori sunt membrii care au calificarea de psihoterapeut neuro-lingvist certificat şi au primit acceptul comisiei profesionale pentru a fi supervizaţi pentru a obţine calificarea de Formator NLP/NLPt.

Art. 29 Pot fi acceptaţi de către Comisia Profesională, Membrii Asociaţi - Formatori dintre Membrii Deplini sau Membrii Afiliaţi care au o pregătire clinică sau academică relevantă pentru procesul de formare, dar nu au pregătirea didactică şi metodologică a unui formator în tehnica şi metodologia psihoterapeutică. Toţi Membrii Asociaţi Formatori trebuie să dețină avizul Comisiei Profesionale.

 1. MEMBRII AFILIAȚI

Art. 30 Membrii Afiliaţi sunt persoanele care se află înscrise într-un proces de formare acreditat de Asociație prin aprobarea Comisiei Profesionale pentru una sau mai multe perfecţionări şi care au luat parte în mod regulat la lucrările Asociaţiei, precum și persoanele care au finalizat un astfel de proces de formare acreditat.

Art. 31 Calitatea de Membru Afiliat se dobândeşte la momentul admiterii candidaturii de către Asociaţie.

Art. 32 Membrii Afiliați pot participa la Adunarea Generală a Asociaţiei, dar nu au drept de vot în cadrul ședințelor acesteia sau în cadrul altui organ statutar al Asociaţiei.

Art. 33 Membrii Afiliaţi nu vor putea fi aleşi ca membri ai Comitetului Director şi/sau în cadrul Comisiilor Profesionale.

 

CAPITOLUL IV. DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

 1. Dobândirea calității de membru al Asociației

Art. 34 Dobândirea calităţii de Membru al Asociației se face prin:

 1. depunerea documentaţiei de înscriere, în conformitate cu regulamentul de înscriere;
 2. plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.

Art. 35 Persoanele fizice sau juridice care, prin activitatea lor, sprijină acţiunile Asociaţiei pot dobândi calitatea de membru şi după ce Asociaţia a fost fondată.

Art. 36 În ceea ce privește dobândirea calității de Membru al Asociației, se vor avea în vedere următoarele condiții:

  1. solicitantul va înainta o cerere scrisă Asociației, în atenția Preşedintelui Asociației, cuprinzând: (i) o declarație conform căreia candidatul cunoaște și acceptă Statutul și celelalte documente constitutive ale Asociației; (ii) enumerarea asociațiilor și/sau organismelor profesionale din care face/a făcut parte sau declarația că nu face/nu a făcut parte din alte asociații/organisme profesionale (după caz); (iii) intenția de a deveni Membru al Asociației.
  1. Cererea candidatului va fi însoțită de următoarele înscrisuri:
 1. documente constitutive (act constitutiv/statut/contract de societate, certificat de înregistrare, hotărâre a adunării generale a asociaților/acționarilor/consiliului de administrație etc), dacă e cazul, situații financiare publice, prezentarea candidatului, procura pentru reprezentant;
 2. diplome, atestate, certificate de pregătire profesională – pentru persoanele fizice, copie după cartea de identitate;
  1. Ca urmare a verificării dosarului, Comitetul Director va emite către Comisia Profesională o propunere argumentată de respingere sau de admitere a candidatului, pe baza criteriilor menționate în cuprinsul prezentului Statut dacă aplicaţia candidatului este pentru a obţine statutul de Membru Asociat Formator sau Membru Formator – Supervizor NLP/NLPt.
  1. Hotărârea Comisiei Profesionale va fi emisă cel mai târziu în următoarea ședință. Comisia Profesională poate întârzia emiterea hotărârii în mod justificat, în scopul solicitării unor informații suplimentare.
  1. Hotărârea de admitere a Comisiei Profesionale este supusă votului Adunării Generale . Candidatul dobândește în mod valabil calitatea de Membru al Asociației, admiterea candidaturii producând efecte de la data: (i) aprobării de către Adunarea Generală a hotărârii de admitere a Comisiei Profesionale cu privire la respectiva candidatură, și (ii) înscrierii respectivului Membru în Registrul Membrilor Asociației ținut de către Secretarul General.

1.6.  Odată dobândită calitatea de Membru al Asociației, acesta va avea următoarele obligații:

 1. să recunoască și să respecte dispozițiile Statutului Asociaţiei, precum şi organele de conducere ale acesteia şi să fie dispuşi să se implice activ în cazul în care sunt solicitaţi;
 2. să respecte Codul de etică al Asociaţiei;
 3. să fie de acord să plătească anual/semestrial cotizaţia stabilită de Comitetul Director.
 4. să parcurgă minim 7 zile de formare în Programare Neuro Lingvistică/ NLPt.

Art. 37 Persoanele fizice sau juridice care nu sunt implicate în mod direct în activităţi de Programare Neuro Lingvistică, dar doresc să încurajeze dezvoltarea acestui domeniu în ţara noastră sau care folosesc resursele sau serviciile Asociaţiei pot primi, la cerere, statutul de Membru Simpatizant. Membrii Simpatizanţi plătesc cotizaţia şi pot face donaţii către Asociaţie, însă nu au drept de vot.

 1.  Încetarea calităţii de membru al Asociației

Art. 38 Calitatea de membru al Asociației încetează prin deces, prin renunţare voluntară sau prin excludere.

Art. 39 Renunțarea la calitatea de membru al Asociației este posibilă oricând, prin aducerea la cunoştinţă a hotărârii de renunțare, în scris, Comitetului Director.

Art. 40 Excluderea unui membru din Asociație se poate face pe baza analizei Comitetului Director și a Comisiei Profesionale. O astfel de propunere trebuie să fie votată cu o majoritate de 4/5 a membrilor Comitetelor sus amintite. Redobândirea calității de membru, după ce acesta a fost exclus, se va putea dispune doar ulterior punerii în discuție a cererii de reprimire.

Art. 41 Pentru excluderea unui trainer este necesar acordul Comitetului Director şi al Comisiei     Profesionale, hotărârea fiind luată cu o majoritate de 4/5 din numărul membrilor acestora.

Art. 42 Hotărârea de excludere a unui membru din Asociație se poate ataca la instanța judecătorească competentă, până la pronunțarea acesteia calitatea de membru fiind menţinută.

Art. 43 De asemenea, calitatea de membru al Asociației se pierde prin:

 1. nerespectarea prevederilor Statutului;
 2. neplata cotizaţiei timp de șase (6) luni consecutiv;
 3. la cererea scrisă, adresată de către membrii Comitetului Director;
 4. prin excludere, în cazul unor prejudicii morale sau materiale aduse intereselor şi prestigiului Asociaţiei, prin aprobare de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenţi sau reprezentaţi, la propunerea Comitetului Director. Comitetul Director poate decide suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei până la întrunirea Adunării Generale, în cadrul căreia se va lua decizia finală.

Art. 44 Prin încetarea calității deținute în Asociație, indiferent de motiv, se pierd toate drepturile dobândite în calitate de membru. Este exclusă restituirea oricăror sume din valoarea cotizațiilor sau aporturilor în natură.

Art. 45 În cazul excluderii, înainte de a fi luată această decizie, Comitetul Director oferă membrului Asociației incriminat să își exprime opinia asupra acuzațiilor aduse, cu respectarea termenului de 3 săptămâni (din momentul în care a fost anunțat că urmează să fie exclus). Decizia se va comunica în scris și va conține motivele excluderii.

CAPITOLUL V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

Art. 46 Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 1. dreptul de a participa la Adunarea Generală, având drept de vot doar Membrii Deplini, putând fi admisă participarea, la cerere, și a altor membri;
 2.  dreptul de a alege și de a propune persoane pentru a fi alese în organele de administrare și control ale Asociației, astfel încât din activitățile administrative pot face parte toți Membrii Deplini ai Asociației, iar din cele profesionale doar Membrii Formatori NLP/NLPt;
 3. dreptul de a se retrage din Asociație;
 4. să propună măsuri de îmbunătăţire a organizării activităţii Asociaţiei şi a organelor sale de conducere;
 5. să prezinte și să susţină cereri în legătură cu domeniul de activitate al Asociației;
 6. să participe la orice acţiune, eveniment, manifestare organizate de Asociație, fără restricţii sau discriminări;
 7. să beneficieze de toate oportunităţile puse la dispoziţie de Asociaţie membrilor săi;
 8. să sesizeze organele de conducere atunci când apreciază că interesele membrilor Asociaţiei au fost lezate în orice fel.

Art. 47 Membrii Asociației au următoarele obligații:

 1. să promoveze obiectivele Asociației;
 2. să respecte normele de etică profesională și ținută morală;
 3. să-și aducă aportul pentru creșterea prestigiului Asociației și a membrilor acesteia, în țară și în străinătate;
 4. să participe la acțiunile organizate de Asociație;
 5. să plătească, la termenele scadente, cotizaţia stabilită de Adunarea Generală, în caz contrar calitatea de membru fiind valabilă numai pe durata achitării cotizaţiei aferente.
 6. de a sprijini activitatea Asociației sub toate formele, cu mijloacele și resursele de care dispune fiecare membru, în limita stabilită de Adunarea Generală;
 7. de a respecta Statutul, Actul Constitutiv, regulamentele și hotărârile Asociației.

Art. 48 Fiecare membru cu drept de vot are dreptul la un singur vot în structurile de conducere ale Asociaţiei şi are următoarele drepturi:

 1. să aleagă și să fie ales în structurile de conducere ale Asociației, conform cu specificările  pentru fiecare Comisie;
 2. să voteze după propriile convingeri;
 3. să ia cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Art. 49 Contribuţiile membrilor la activitatea şi scopul Asociaţiei constă în sprijin financiar, material sau moral şi în participarea nemijlocită la realizarea obiectivelor Asociaţiei.

 

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI 

Art. 50 (1)Organele Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală
 2. Consiliul Director
 3. Cenzorul sau Comisia de Cenzori

(2) Pe langa acestea, asociatia decide infiintarea Comisiei Profesionale, comisie care asigură planificarea şi controlul calităţii programelor de formare profesională ale institutelor de formare, formatorilor-asociaţi şi a formatorilor-supervizori, precum și terapii/coaching didactic şi supervizări si care va fi formata numai din membrii deplini.

Art. 51 Fiecare organ al Asociației are obligația să întocmească un raport sau un protocol al ședințelor sale, care vor fi păstrate la sediul Asociației și vor putea fi consultate de orice membru, la cerere.

 1. Adunarea Generală

Art. 52  (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor acesteia şi se întruneşte o dată pe an, în sesiune ordinară sau, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, prin convocarea efectuată de oricare membru al Consiliului Director sau de Președintele Asociației.

(2) Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă”.

Art. 53 Adunarea Generală va fi convocată de Consiliul Director sau de Președinte anual sau cu minim 7 zile inainte de data la care va avea loc adunarea generala”.

Art. 54 Cvorum-ul necesar pentru adoptarea hotărârilor Adunării Generale va fi de jumătate plus unul dintre Membrii Deplini, fiind considerat dat inclusiv prin scrisorile de împuternicire ale membrilor care nu s-au putut deplasa pentru a participa la vot din motive obiective, comunicate prin poștă, cu conținut declarat și confirmare de primire sau prin e-mail sau prin videoconferință înregistrată (Skype).

Art. 55 În pregătirea Adunării Generale, Comitetul Director sau Președintele va transmite tuturor membrilor, la adresa de e-mail menționată de fiecare membru al Asociației sau prin poştă cu confirmare de primire, ordinea de zi şi problemele supuse la vot.

Art. 56 Adunarea Generală se consideră constituită cu prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Asociaţiei cu drept de vot. Dacă la data primei convocări nu se întruneşte cvorumul, Comitetul Director reprogramează Adunarea Generală în termen de maxim 10 zile calendaristice. La acest termen cvorumul este de ¼ dintre membrii cu drept de vot.

Art. 57 Prin „prezenţă” se consideră prezenţa fizică sau existenţa unui document care exprimă voinţa de vot în legătură cu documentele supuse aprobării. De asemenea, acordarea votului în cadrul Adunării Generale se poate face și prin corespondență electronică, prin poștă sau prin redactarea unei procuri autentice ori a unui mandat sub semnătură privată înregistrat de Secretariatul Adunării Generale şi confirmat pentru autenticitatea semnăturii de către oricare dintre membrii Comitetului Director, prin care un membru împuternicește un alt membru al Asociației să exprime opțiunea pentru problemele înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale.

Art. 58 Toți Membrii Deplini ai Asociației au drept de vot egal. Votul în Adunarea Generală se exprimă individual. O hotărâre se consideră aprobată prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Art. 59 (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă

(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz

Art. 60 În cazul în care un membru al Asociației are un interes într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, de ordin profesional, comercial, legal sau de orice altă natură, personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art. 61  Hotărârile care privesc lichidarea şi dizolvarea Asociației sau modificări ale actelor constitutive se adoptă cu majoritate de ½ plus 1 din totalul membrilor Asociației.

Art. 62  Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. aprobă completările sau modificările aduse Statutului;
 3. generează și aprobă etapele necesare atingerii scopurilor Asociației;
 4. alege Comitetul Director, alcătuit din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretarul General al Asociaţiei;
 5. acordă titlurile instituite și aprobate de Comisia de Standarde Profesionale;
 6. validează propunerile Comitetului Director;
 7. aprobă solicitările şi încheie protocoalele de afiliere;
 8. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 9. aprobă cuantumul cotizaţiei anuale;
 10. alege Comisia de Cenzori, dacă este instituită în cadrul Asociației;
 11. aprobă propunerile de excludere din Asociaţie;
 12. aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 13. aprobă raportul anual de venituri și cheltuieli;
 14. orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

Art. 63 Administrarea activităţilor curente, între ședințele Adunării Generale, este asigurată de către Consiliul Director.

Art. 64 În realizarea scopului şi obiectului său de activitate, Asociația poate avea servicii specializate, a căror funcționare şi organigramă se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioară, aprobat de Comitetul Director.

Art. 65 Membrii Consiliului Director sunt personal răspunzători pentru propria lor conduită şi solidar răspunzători pentru acțiunile Comitetului Director, atât față de terți, cât şi față de Asociație, pentru daunele provenite din culpa lor (prin înșelătorie, minciună, sau nepricepere).

Art. 66 Asociația poate fi reprezentată de către persoane mandatate prin numiri ale Comitetului Director în vederea îndeplinirii unor acte şi a unor fapte concrete sau în realizarea unor programe cu sub-contract.

 1. Consiliul Director

Art. 67 Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală, fiind organul de reprezentare al Asociației. Pot fi aleși în Consiliul Dirctorl Director, Membrii Deplini și cuprinde următoarele funcţii:

 • Dl. ZAHARIA CATĂLIN, -PRESEDINTE
 • Dna DEMI MARIANA, -VICEPRESEDINTE
 • Dna POPESCU LUCIA-ELENA, -SECRETAR
 • Dna PETRESCU ANCA,-TREZORIER.

Art. 68 Membrii Consiliului Director au următoarele atribuții:

 1. Consiliul Director transmite membrilor Asociaţiei o listă deschisă de propuneri, solicitându-se acordul pentru includerea pe lista de vot a unor anumite puncte, precum și alte propuneri în acest sens, mai puțin propunerile pentru care este nevoie de aprobarea Comisiei Profesionale;
 2. Consiliul Director va selecta pentru listele de vot propunerile care au întrunit cel puţin 5% din adeziunile exprimate și au aprobarea Comisiei Profesionale, când este cazul;
 3. Propunerile formulate vor fi incluse pe lista de vot numai după obținerea acordului în acest sens;
 4. Constituie listele de vot, care se supun aprobării Adunării Generale;
 5. Consiliul Director asigură punerea în practică a hotărârilor Adunării Generale şi a Comisiei Profesionale;
 6. Consiliul Director elaborează Regulamentul intern de funcționare;
 7. Membrii Consiliului Director vor încheia acte juridice în numele Asociației;
 8. Consiliul Director poate angaja personal auxiliar de specialitate, fără ca acesta să fie membru al Asociației;
 9. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară;
 10. aprobă trecerea de la calitatea de membru afiliat la  cea de membru deplin.

Art. 69 Membrii Consiliului Director sunt propuși și aleși individual de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.  

Art. 70 La întâlnirile Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, și alți membri ai Asociației. Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă”.

Art. 71 Membrii Consiliului Director urmăresc îndeplinirea întocmai a scopului Asociației.

Art. 72 Președintele Consiliului Director are funcție executivă şi reprezintă Asociația în relațiile cu terții conform atribuțiilor specifice mandatului de reprezentare.

Art. 73 Președintele este propus, susținut şi ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. Președintele poate demisiona și atunci se va alege o nouă conducere.

Art. 74 Preşedintele are următoarele atribuții:

a) asigură conducerea operativă a Asociației între ședințele Consiliului Director;

b) convoacă şi prezidează adunările Consiliului Director;

c) aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

d) angajează şi concediază personalul plătit, fiind asistat de către Consiliul Director;

e) aprobă cheltuielile curente, administrative, gospodărești şi de protocol;

f) propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil.

Art. 75 Vicepreședintele este propus, susținut şi ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.

Art. 76 Vicepreședintele are următoarele atribuţii:

 1. participă activ la ședințele Comitetului Director;
 2. propune programele şi strategia anuală pentru atingerea obiectivelor Asociației;
 3. pune în practică programele adoptate de către Comitetul Director;
 4. coordonează activitatea membrilor Asociației implicați în programe distincte;
 5. redactează proiectul raportului anual;
 6. este responsabili pentru strângerea de fonduri şi cu redactarea cererilor de finanțare.

Art. 77 Secretarul General este propus, susținut şi ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.

Art. 78 Secretarul General al Asociației are următoarele atribuții:

 1. participă activ la ședințele Consiliului Director;
 2. ține evidența membrilor Asociației şi înregistrează cererile de înscriere sau retragere din Asociație;
 3. întocmește procesele-verbale ale Adunărilor Generale;
 4. elaborează şi supune aprobării Cnsiliul Director Regulamentul de ordine interioară al serviciilor de specialitate şi atribuțiile personalului;
 5. este Purtătorul de cuvânt al Asociației.

Art. 79 Trezorierul este responsabil cu gestionarea fondurilor Asociaţiei şi susţine anual un raport în faţa Adunării Generale în legătură cu aceste aspecte. De asemenea, acesta este responsabil de strângerea cotizațiilor şi de menținerea evidenței acestora.

Art. 80 Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 2 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației”..

Art. 81 Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a Adunării Generale. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor. În vederea înscrierii filialei, reprezentantul Asociației va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului inițial, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială urmează să își aibă sediul filiala.  

Art. 82 Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin statutul filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației.

Art. 83 Asociația poate numi reprezentanți şi poate înființa reprezentanţe fără personalitate juridică în străinătate.

Art. 84 Filialele, reprezentanțele şi reprezentanții Asociației se înființează, se numesc şi funcționează pe baza hotărârilor Adunării Generale, care are şi competența modificării, dizolvării, lichidării şi demiterii acestor structuri organizatorice.

Art. 85 Prin decizia Consiliului Director, Asociația poate participa la înființarea altor asociații şi fundații şi se poate afilia la federații sau confederații din țară sau din străinătate, având scopuri şi activități similare cu ale sale şi care nu contravin prezentului Statut.

 

 1.  Cenzorul sau comisia de cenzori

Art. 86 alin. (1) CENZORUL, in realizarea competentei sale are urmatoarele obligatii:

a.Verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei, gestioneaza patrimoniul Asociatiei si a structurilor teritoriale;

b.         Verifica existenta unei concordante intre cheltuielile efectuate, bugetul de venituri si cheltuieli si programele aprobate;

c.         Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale, anual;

d.         Poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

e.         Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

                                                     

Alin. (2) Mandatul cenzorului este de 4 ani.

D  Comisia profesionala

Art. 87 (1) Pot face parte din Comisia Profesională doar Membrii Deplini.

Alin. (2) Comisia Profesională asigură planificarea şi controlul calităţii programelor de formare profesională ale institutelor de formare, formatorilor-asociaţi şi a formatorilor-supervizori, precum și terapii/coaching didactic şi supervizări.

Art. 88  Membrii Comisiei Profesionale au drept de veto la acordarea titlurilor profesionale. Ulterior admiterii în Comisia Profesională, membrii formează subcomisii de cercetare unde aceștia sunt invitați să elaboreze și să implementeze propunerile de cercetare.

Art. 89 Comisia Profesională menţine în mod regulat contactul cu asociaţiile din ţară şi străinătate pentru: NLP şi NLPt, Psihoterapie, Mediere, Psihologie, Consiliere psihologică / Asistență socială, Coaching, Sociologie.

CAPITOLUL VII – PATRIMONIU, VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art. 90 Atât pentru Membrii Asociați, cât și pentru Membrii Simpatizanți, taxa de înscriere, criteriile după care se calculează cotizația anuală precum și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărârea Consiliului Director. În funcție de situațiile care se pot ivi pe parcursul desfășurării activității, Consiliul Director poate propune și Adunarea Generală poate aproba modificarea cuantumului taxei de înscriere și a cotizației anuale.

Art. 91 Patrimoniul Asociației este constituit din mijloace bănești și bunuri, după cum urmează:

 1. patrimoniul inițial, în valoare de 800 lei, este provenit din contribuția Membrilor Fondatori, desemnați prin actul de constituire;
 2. cotizațiile anuale și taxele de înscriere a membrilor asociați;
 3. donații, sponsorizări, dobânzi obținute legal de pe urma depunerii contribuțiilor membrilor;
 4. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
 5. alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din țară sau din străinătate și destinate scopului Asociației.

Art. 92 Cotizația este stabilită de către Consiliul Director. Cotizația inițială a fost stabilită la 250 lei pe an, care se achită într-o singură tranșă anuală, sau 300 lei pe an, care se achită în două tranșe a câte 150 lei, câte una pe fiecare semestru. În funcție de nevoile Asociației, Comitetul Director poate modifica cotizația. Modificarea va fi adusă la cunoștința membrilor cu minim 7 de zile înainte de termenul intrării în vigoare.

Art. 93 Fondurile dobândite de Asociație se utilizează pentru atingerea scopurilor acesteia, inclusiv pentru instruirea și perfecționarea membrilor, acordarea de burse în domeniu, crearea de instituții cu scop științific, investiții legate de dotarea cu mijloace adecvate, cheltuieli administrative și de personal.

Art. 94 Gestiunea se va ține de către personal calificat, iar constatările acestuia se vor consemna într-un proces verbal eliberat în 2 exemplare, din care un exemplar va fi predat Comitetului Director.

Art. 95 Încadrarea salariaților se va face în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenții civile de prestări servicii, potrivit legii.

Art. 96 Patrimoniul Asociației se completează cu veniturile realizate din proprietățile Asociației, taxe non-profit percepute în condițiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale sau de colaborare, precum şi alte taxe non-profit pentru participarea la manifestările Asociației (simpozioane, conferințe, seminarii, programe de instruire).

Art. 97 Asociația poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu, pentru realizarea şi susținerea obiectului său de activitate. Surplusul de profit, în cazul în care există după vânzarea produselor şi plata tuturor taxelor şi a costurilor, va fi întotdeauna returnat în contul Asociației pentru achitarea cheltuielilor administrative şi pentru finanțarea realizării scopului Asociației. Nici o parte din surplusul de profit nu poate fi distribuită nici unuia dintre membrii organelor de conducere sau de administrație ori unei alte persoane fizice sau juridice, membră a Asociației, cu excepția plății salariilor şi onorariilor stabilite.

Art. 98 Donațiile pot fi necondiționate sau condiționate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanță cu scopul şi activitatea Asociației, fie că este vorba de continuarea activităților curente sau inițierea altor activități care contribuie la atingerea scopului Asociației. Pentru donațiile condiționate sau pentru cele cu destinație specificată prin actul de donație, donatorul va putea lua cunoștință de modul în care a fost utilizată donația sa, Asociația punându-i la dispoziție rapoartele necesare.

Art. 99 Comitetul Director poate solicita contribuții voluntare pentru scopuri precise și poate accesa surse de finanțare comunitare nerambursabile în vederea îndeplinirii scopurilor Asociației.  Pentru periodice speciale, poate fi aplicată o taxă suplimentară. Pentru utilizarea bunurilor Asociației pot fi colectate taxe, cu aprobarea Comitetului Director.

Art. 100 Persoanelor care nu sunt membre ale Asociației li se pot aplica taxe pentru:

 1. participarea la diverse activități ale Asociației;
 2. utilizarea resurselor Asociației;
 3. includerea persoanelor care nu sunt membri ai Asociației în listele de corespondență.

 

Capitolul VIII. GESTIUNEA ASOCIAȚIEI

Art. 101 Gestiunea Asociației se ține în conformitate cu legislația în vigoare. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Atribuțiile privind gestiunea financiară sunt în sarcina trezorierului și pot fi controlate de Președinte sau de către membrii Comitetului Director.

Art. 102  Asociația poate avea conturi în lei sau în valută, în țară sau în străinătate, în condițiile legii.

Art. 103 Documentele bancare vor purta ștampila Asociației şi vor fi semnate de Președinte sau de Secretarul Asociației.

Art. 104 Filialele vor păstra o gestiune proprie şi vor avea conturi bancare proprii, fiind preluate în gestiunea generală a Asociației prin balanțe de verificare transmise lunar la sediul central al Asociației.

 

CAPITOLUL IX. DISPOZIȚII FINALE

 1. Dizolvarea și lichidarea Asociației

Art. 105  Asociația de dizolvă:

 1. de drept, în condițiile expres prevăzute de lege;
 2. prin hotărâre judecătorească, în condițiile expres prevăzute de lege;
 3. prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 106 În caz de dizolvare, Adunarea Generală va decide asupra transmiterii patrimoniului și asupra destinației bunurilor Asociației, astfel încât bunurile rămase ȋn urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu cel al Asociaţiei, prin hotărâre a Adunării Generale. Adunarea Generală va decide asupra transmiterii bunurilor rămase în urma lichidării în termen de cel mult 6 luni de la terminarea lichidării, prin hotărâre luată cu cel puțin 2/3 din numărul membrilor existenți înainte de lichidare.

 

 1. Modificarea Statutului

Art. 107  alin. (1) Statutul Asociației poate fi modificat cu votul a ½ plus unu dintre Membrii Deplini prezenți la Adunarea Generală convocată în acest scop.

Alin. (2) Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația, daca va avea si membri-persoane juridice, are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

Alin. (3) În acest scop, consiliul director al asociației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, datele de identificare ale beneficiarului real. Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier.

Art. 108 Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în materia asociațiilor.

Art. 109 Prezentul Statut a fost redactat in 8 (opt) exemplare originale si semnat astazi, 31.03.2021.