Extras din Statutul Asociației NLP Professional

„Asociaţia NLP PROFESSIONAL”  este o organizaţie autonoma, cu personalitate juridica, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, independentă de instituţiile publice, de stat sau private, române sau străine, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu normele imperative cuprinse în legislaţia româna, cu normele specifice din prezentul statut, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari, indiferent de opţiunile politice si religioase ale acestora.

SCOPUL pentru care se constituie Asociatia se constituie este promovarea NLP la nivel profesional si a Psihoterapiei Neuro Lingvistice(denumita NLPt - Neuro Lingvistic Psychotherapy), a metodelor inrudite ca ştiinţă , profesie, si mediu de dezvoltare personala, profesionala si organizationala, având ca finalitate creşterea calităţii vieţii umane şi a eficienţei activităţilor sociale şi economice. 

Obiectivele generice ale Asociatiei sunt :

- Acreditarea instruirilor psihologice si NLP/NLPt pentru coaching, mediere şi supervizare, şi NLPt pentru psihoterapie neurolingvistică, a perfecţionărilor şi ciclurilor de învăţare conform cu aprobările legale în domeniu date de ministerele de resort, respectiv de organizaţii relevante, atâta vreme cât există aprobări sau împuternciri prin lege.

- Acreditarea formarii de psihoterapeuti Neuro Lingvisti in acord cu CP, FRP, EAP şi EANLPt

- Dezvoltarea mediilor audiovizuale pentru activitatea de învăţământ / instruire în aceste domenii.

- Cooperarea in calitate de partener cu instituţii academice/organizatii de formare NLP-NLPt şi institute europene de certificare in domeniile coaching, mediere si psihoterapie NL

- Promovarea standardelor de competenţă şi de etică profesională in domeniul de referinta al Pragramarii Neuro Lingvistice/Psihoterapiei Neuro Lingvistice

- Organizarea de manifestări / evenimente ştiinţifice şi profesionale

Promovarea domeniilor de actiune si a profesiilor prin care NLP/NLPt potenţează dezvoltarea umană individuală şi socială (coaching, psihoterapie, consiliere, mediere, cursuri de dezvoltare personală, etc...), stimularea schimburilor şi contactelor profesionale , ştiinţifice şi de instruire, interne şi internaţionale.

- Incheierea de acorduri de recunoştere reciprocă de competenţe cu organizaţii echivalente profit şi nonprofit din România şi din alte tari

- Facilitarea formării noilor generaţii de cunoscatori şi practicanţi ai metodelor NLP/NLPt şi diseminarea modelelor de comunicare şi dezvoltarea individuală şi organizatională specifice.

- Apararea demnitatii, drepturilor si intereselor membrilor sai in fata rigorilor legii, prin informare asupra legislatiei referitoare la practica profesionala

- Participarea la cercetarea si dezvoltarea permanenta a tehnicilor programarii neuro lingvistice/psihoterapiei neurolingvistice prin contribuţii proprii ale membrilor săi şi colaborări / schimburi de experienţă cu instituţii şi organisme interne şi internationalle


A Membri  de onoare

 

1) Membrii de onoare se bucură de aceleaşi drepturi ca şi membrii deplini, dar sunt scutiţi de orice cotizaţie.

2) Membrii de onoare sunt persoane de înalt rang ştiinţific şi sau cu cunoştinţe NLP/NLPt proeminente, care fac parte din categoria experţilor sau comisiilor de formare. Calitatea de membru de onoare este oferită de adunarea generală, la recomandarea comitetului de standard profesional. 

B Calitatea de membru deplin 

Membrii deplini pot fi toate persoanele fizice, majore, care deţin suficiente cunoştinţe de specialitate. Aceste cunoştinţe de specialitate se dovedesc prin:

·     trainer formator-supervizor NLP/NLPt conform criteriilor privind formarea NLP Professional

·     trainer asociat NLP/NLPt conform criteriilor privind formarea NLP Professional

·     terapeut NLPt certficat conform criteriilor privind formarea NLP Professional

·     NLP Coach certificat conform criteriilor privind formarea NLP Professional definite de comisia de formare profesionala.

·     NLP Mediator certificat conform criteriilor privind formarea NLP Professional

·     Membri deplini sunt şi membrii de onoare ai consiliului ştiinţific şi al International Boards.

      Clasificarile profesionale se acorda în baza criteriilor stabilite de Comisia de Standarde Profesionale pentru toate calificările. 

C. Calitatea de membru asociat

Membrii extraordinari sunt persoanele care sunt în procesul de formare pentru una sau mai multe dintre următoarele perfecţionări şi care au luat parte în mod regulat la lucrările asociaţiei. Ei urmează una din formarile pentru:

- calificarea de psihoterapeut NLPt

- formarea de trainer NLP/NLPt,

- formarea de coach NLP Professional.

- formarea de mediator NLP Professional

Ei pot lua parte la cerere la adunările generale, dar nu au drept de vot. 

D. Calitatea de membru fondator

Calitatea de membru fondator este determinata de participarea la crearea si infiintarea ANLP a persoanelor fizice cu capacitate juridica.

Ei pot lua parte la cerere la adunările generale, şi au drept de vot în limitele principiilor specificate la membrii ordinari.

Dobândirea calităţii de membru fondator şi membru asociat se face prin îndeplinirea următoarelor condiţii: depunerea documentaţiei de înscriere in conformitate cu regulamentul de înscriere, plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.
Fiecare membru cu drept de vot are dreptul la un singur vot în structurile de conducere ale Asociaţiei, şi are dreptul la :

1.   să aleagă şi să fie ales în structurile de conducere ale ANLP, comform cu specificarile pentru fiecare comise

2.   să participe la adunările generale ale Asociaţiei

3.  să voteze după convingerile proprii,

4.  să propună măsuri de îmbunătăţire a organizării şi activităţii Asociaţiei şi a organelor sale de conducere;

5.  să prezinte/susţină o cerere în legătura cu domeniul de activitate al ANLP

6.  să ia cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere,

7.  să participe la orice acţiune / eveniment / manifestare organizate de ANLP, fără restricţii sau discriminări,

·     să beneficieze de toate oportunităţile puse la dispoziţie de asociaţie membrilor săi.

·     să sesizeze organele de conducere atunci când apreciază că interesele membrilor asociaţiei au fost lezate în orice fel.
Condiţiile de primire a noilor membrii în Asociaţie:

a) solicitanţii trebuie să recunoască statutul Asociaţiei şi organele de conducere şi să fie dispuşi să se implice ca membri activi dacă sunt solicitaţi;

b) să respecte codul de etică al asociaţiei

c) solicitanţii trebuie să fie de acord sa plătească anual/semestrial cotizaţia stabilită de consiliul director;

d) să parcurga minim 7 zile de formare in Programare Neuro Lingvistică

 

Persoanele fizice sau juridice care nu sunt implicate în mod direct în activităţi de Programarea Neuro Lingvistică, dar doresc să încurajeze dezvoltarea acestui domeniu în ţară noastră sau care folosesc resursele sau serviciile Asociaţiei, pot primi la cerere statutul de membru simpatizant. Membrii simpatizanţi plătesc cotizaţia şi pot face donaţii către Asociaţie. Membrii simpatizanţi nu au drept de vot.

 

 Organele asociaţiei sunt:

A. Adunarea generală a asociatiei -AG

B. Comitetul director –CD;

C. Comitetul de Standarde Profesionale

D. Comisia de cenzori CC

E. Trezorierul T

F. Secretarul general SG